ټوله : نظر او دريځ

نظر

ښځه او ټولنه

سارا مومنده
ښځه څوک ده؟ ښځه څه حقوق لري؟ ښځه په افغانۍ ټولنه کې څومره ارزښت لري او څه رول...

وروستي

زېرمتون